ประกวด แข่งขัน

December 19, 2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี เหรียญทอง

November 26, 2019

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93033
November 22, 2019

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology” TICST2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology” TICST2019 ณ National Pingtung University (NPTU), Pingtung สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้จัดงานหลักคือ National Pingtung University ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93286
October 19, 2019

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องห้อง ST-1813 ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92191