รอบรั้ว Com Tech

May 10, 2023

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ———————————- ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563ได้เห็นชอบการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญคือ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ […]
May 10, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖            โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บุคลากรนักศึกษา นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรี ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ […]
May 10, 2023

ประกาศ เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)

เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)ปิดรับแลกชั่วโมง กล่องนม ขวดผลาสติก (1ส)ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปและจะเปิดรับเพื่อแลกสะสมชั่วโมงอีกครั้งใน เดือนสิงหาคม 2566กรณี นักศึกษาที่ได้เคยสะสมและฝากชั่วโมงไว้แล้วยังสามารถมารับใบชั่วโมงจิตอาสาได้ปกติที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2549 3698
May 10, 2023

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว ลงทะเบียนจองคิว (click) (ระบบจองคิว จะเปิดระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2566) ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้ ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อย หากนักศึกษายังไม่พร้อมให้รอรอบต่อไป […]