รอบรั้ว Com Tech

May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)

นายพงศธร พินิจวงศ์และนายปกรณ์ คุณเลี้ยงและนายศรัญยู ศิริพัฒน์ ได้จัดทําเว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาประเภทร้านอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก) โดยมี ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาเกี่ยวข้องในการให้บริการในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการสั่งอาหารผ่านระบบบแอพลิเคชัน ให้บริการบริการแนะนำเกี่ยวกับการบริการผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะต้องเสียค่าบริการกับผู้ให้บริการเนื่องจากเป็นการให้บริการในรูปแบบธุรกิจ และนอกจากนี้มีการให้บริการเกี่ยวกับการบริการแนะนำร้านอาหารที่ไม่มีค่าบริการอย่างเช่น การสร้างเพจเพื่อแนะนำร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความจำเพาะ ดังนั้นทางผู้พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันใน โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องการนำเสนอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เรื่อง เว็บแอพลิเคชันสำหรับการค้นหาร้านประเภทอาหารกรณีศึกษา มทร.ธัญบุรี (คลองหก)เพื่อพัฒนาฟังก์ชันให้ตอบโจทย์กับการให้บริการของนักศึกษา […]
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง แชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

นางสาวกุลนันท์ พุ่มพวง และนางสาวพรรษมน ภู่ชยันตร์ และนางสาวปัทมวรรณ ขุราษ ได้จัดทําแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อเสนอเกี่ยวกับแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโดยการจัดทำ ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้ และแชทบอทจะทำการโต้ตอบกับผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแชทบอทเพื่อความสะดวกต่อการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลระบบง่ายต่อการเข้ารักษาด้วยเช่นกัน ดูโปรเจคอื่น คลิก
May 24, 2023

โครงงาน ป.ตรี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด

นางสาวศุภิสรา เกิดแจ่ม และ นางสาวรุจิมาส ปิยมงคลชัย นักศึกษาชั้นปีที4 รหัส62 ได้จัดทําระบบไอโอทีควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เพาะเห็ด โดยมีอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระบบปิดผ่านเทคโนโลยีไอโอที สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานขายและผู้ที่อยากทำอาชีพเพาเห็ดนางฟ้าภูฏานขายเป็นรายได้เสริมสามารถนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยระบบที่จัดทำขึ้นนั้นจะมีระบบที่ช่วยในการดูแลการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน เช่น ระบบจะสามารถเพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำได้โดยอัตโนมัติ ระบบจะสามารถระบายอากาศได้แบบอัตโนมัตเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินค่ามาตรฐานในการออกดอกของเห็ดนางฟ้าภูฏาน ระบบจะสามารถบอกค่าก๊าซภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ ดูโปรเจคอื่น คลิก