งานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ ได้นำคณะเดินทางไปหารือในประเด็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล Big Data การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณด้านไอที การลดจำนวนแอปพลิเคชันเพื่อการบริการประชาชน การใช้บริการภาครัฐที่สามารถเข้าใช้งานได้ช่องทางเดียว การบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาบริการดิจิทัล การพัฒนาระบบ Digital ID การจัดทำโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการฐานข้อมูล ตลอดจนการกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลงบประมาณด้านไอทีของประเทศ

โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องมีหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

June 14, 2021

การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ ได้นำคณะเดินทางไปหารือในประเด็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ […]
September 23, 2020

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานฯ เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital platform)

นายอนุชา ตุงคัษฐาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ชี้แจง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital platform) “One Country One platform” การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
August 28, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการปลูกข้าว เลขที่คำขอ 2003002109 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
January 21, 2020

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ได้นำนักวิจัยในโครงการ ได้แก่ ดร. พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ดร. วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ไปเก็บข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (DXC) สำนักกิจการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม […]