ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม :
(Bachelor of Science in Food Science and Technology Management)
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ :
B.Sc. (Food Science and Technology Management)

ข่าวและกิจกรรม

September 23, 2020

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานฯ เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital platform)

นายอนุชา ตุงคัษฐาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ชี้แจง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital platform) “One Country One platform” การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
September 1, 2020

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ e-Cop (Thailand) Co., Ltd. และ Bay Computing Co., จัดโครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security e-Cop (Thailand) Co., Ltd. […]
July 30, 2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ […]