อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท

อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่น สร้าง และพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบรั้ว Com Tech