อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร

อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่น สร้าง และพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

รางวัลและงานวิจัย

รางวัลและงานวิจัย